S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 56,99 € (1 547,16 Kč)
naša cena 149,99 € (4 071,93 Kč)
naša cena 70,99 € (1 927,24 Kč)

KONTAKTY

Fotovideotechnik Slovakia
Adorská 11
929 01 Dunajská Streda
tel: +421 907 495369
napíšte nám
tel: +420 728 471851

 


» Servis, reklamácie
Doprava / Servis

 

Reklamácie

Kontakt pre uplatnenie reklamácie:

E-mail: info@fotovideotechnik.eu

Hotline tel.:

+421 907 495369

+420 728 471851

+43 699 17054320

Reklamačný poriadok

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Firma Erika Melicherova prevádzkarieň Wienerstraße 36-38/1/15, 2320 Schwechat, Rakusko. (ďalej len
„predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej
aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo
zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže
reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky
zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§
619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí
tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24
mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim (§ 620 Občianskeho
zákonníka).

2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24
mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia
cena (§619 Občianskeho zákonníka).

2.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (§
620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť
záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah
tejto záruky určí v záručnom liste (§ 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

2.5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621
Občianskeho zákonníka).

2.5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po
skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak
dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového
tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

2.6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak
sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.7. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru
bezodplatne ďalší tovar (bonus), je na zákazníkovi, či ponúkaný bezodplatný
tovar príjme. Bezodplatný tovar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci
nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie
od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko,
čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý bezodplatne, ktorého bezodplatné
poskytnutie bolo viazané na predaný tovar (§ 457 Občianskeho zákonníka v
spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu tovaru v prevádzkarni predávajúceho (§ 18
ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je v záručnom liste uvedený iný
podnikateľ určený na opravu (ďalej len „záručný servis“), kupujúci si môže
uplatniť právo na opravu v tomto záručnom servise (§ 625 Občianskeho
zákonníka). Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v
záručnom liste. Tovar prosím zasielajte kuriérom, alebo doporučenou poštou,
nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu cestou k nám. Odporúčame tovar
poistiť. Zásielky na dobierku nie sú preberané.

3.2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na
odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si
kupujúci uplatňuje v prevádzkarni predávajúceho.

3.3. Predávajúci alebo záručný servis sú povinní vybaviť reklamáciu ihneď, v
zložitých prípadoch najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do
30 dní odo dňa prijatia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie o
prijatí reklamácie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto
potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Tento doklad vydá predávajúci
kupujúcemu ihneď pri osobnom uplatnení reklamácie, alebo ho kupujúcemu odošle
poštou v lehote do 7 dní od doručenia reklamovaného tovaru do prevádzkárne
predávajúceho.

3.5. O ukončení reklamačného konania bude kupujúci informovaný e-mailom alebo
telefonicky a zároveň bude vyzvaný k prevzatiu opraveného tovaru, resp. mu bude
tovar zaslaný formou doporučenej zásielky. Predávajúci je povinný o vybavení
reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom
je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list
obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, alebo správa
elektronickej pošty obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným
potvrdením o jej odoslaní.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

4.1. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu kupujúci predkladá predávajúcemu alebo
záručnému servisu

a) doklad o kúpe a  originál záručného listu, ak bol k tovaru vydaný

4.2. Reklamovaný tovar pri predkladaní reklamácie musí spĺňať všetky podmienky pre
reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, okrem prípadu, ak bol
poškodený už pri dodaní tovaru, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené
plomby.

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné,
včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu
odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za
bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho
zákonníka).

5.3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol
riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo
právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1
Občianskeho zákonníka).

5.4. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy
(vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci
nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623
ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje
stav, ak sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy
(vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci
nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú
súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady .

5.6. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby
išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j.
právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

5.7. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy
(vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo
si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

MjEwMzI1Z